Aktiv trening
Tirsdag 31.03.2020
17.00
Ledig
OLY X-fit
Stine Mari
18.00
Ledig
Aktiv X-Fit
Vilde S
19.05
Ledig
Aktiv X-fit
Vilde S
Torsdag 02.04.2020
16.00
Ledig
Treningsveiledning
Nina Furseth
17.00
Ledig
Aktiv X-Fit
Rebecca
18.05
Ledig
Aktiv X-Fit
Rebecca
Mandag 06.04.2020
18.00
Stengt
Aktiv X-fit
Lars-Tore
19.05
Stengt
Aktiv X-Fit
Lars-Tore